Szukaj

czwartek, 16 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Wszystko

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Adatomatom w stanie zaadsorbowanym na powierzchni ciała stałego.
 
Akceleratorzobacz Akceleratory
 
Aktywacjaprzemiana stabilnego jądra atomowego w jądro promieniotwórcze w wyniku pochłonięcia cząstki elementarnej, którą najczęściej jest neutron.
 
Aktywność źródła promieniotwórczego, Acałkowita liczba rozpadów promieniotwórczych jąder określonego źródła w jednostce czasu, dana wzorem A = - (dN/dt), gdzie N - liczba jąder, t - czas rozpadu. Jednostką aktywności źródła promieniowania w układzie SI jest bekerel Bq (1Bq=1 rozpad na sekundę); dawniej używano jednostki kiur Ci (1Ci=3,7*1010Bq).
 
Alvarez Luis Walterzobacz Naukowcy.
 
Anihilacja parzanikanie cząstki i jej antycząstki w wyniku ich zderzenia. Powstała w zderzeniu energia jest unoszona przez fotony lub mezony. Na przykład energię wytworzoną w zderzeniu elektronu z pozytonem unoszą dwa fotony, każdy o energii co najmniej 0,511 MeV (co odpowiada sumie energii spoczynkowych anihilujących cząstek plus ich energia kinetyczna). Gdy anihilują nukleony ich energia unoszona jest przez mezony.
 
Antyatomatom, w którym wszystkie cząstki zwykłego atomu zastąpione zostały ich antycząstkami, tzn. elektrony zastąpiono pozytonami, protony antyprotonami, neutrony zaś - antyneutronami. Antyatom nie może współistnieć z normalnym atomem, gdyż atom i antyatom uległby anihilacji i powstałaby energia w postaci fotonów o wielkiej energii.
 
Antycząstkacząstka o tej samej masie co jej odpowiednik oraz równej co do wartości, lecz przeciwnej co do znaku innej właściwości. Gdy cząstka i jej antycząstka zderzają się następuje anihilacja: powstają fotony lub inna para cząstka-antycząstka.
 
Antymateriamateria utworzona tylko z antycząstek. W naszym świecie jej istnienie jest niemożliwe z powodu anihilacji.
 
Atomdawniej uważany za najmniejszą cząstkę pierwiastka chemicznego; dziś wiadomo, że składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane protony i obojętne neutrony (złożone z kwarków), oraz rozmieszczonych na powłokach ujemnie naładowanych elektronów; w obojętnym atomie liczba elektronów równa się liczbie protonów (w najprostszym atomie wodoru - 1 proton i 1 elektron); atom pozbawiony 1 lub więcej elektronów stanowi jon dodatni; liczba protonów w jądrze (tak zwana liczba atomowa) jest głównym wyznacznikiem właściwości atomu i określa pierwiastek chemiczny; jądra atomowe, które mają taką samą liczbę protonów, lecz inne liczby neutronów nazywają się izotopami danego pierwiastka. Jądro skupia prawie całą masę atomu; protony i neutrony (czyli tzw. nukleony) są w jądrze powiązane siłami jądrowymi; masa jądra jest mniejsza od sumy mas, tworzących go nukleonów; różnica tych mas stanowi energię wiązania jądra atomu; część tej energii wydziela się podczas rozszczepienia jądra atomowego. Zobacz koniecznie Energia.
 
Awaria reaktorauszkodzenie reaktora lub któregoś z jego układów (pompy i rury obiegów chłodziwa, wymienniki ciepła, itp), powodujące zakłócenie lub przerwę w pracy reaktora. Większość awarii reaktorowych to drobne zakłócenia, które muszą być jednak zgłaszane do państwowych organów dozoru jądrowego i rejestrowane, a ich przyczyny i ewentualne skutki jak najdokładniej przeanalizowane.
Zobacz też MAP, czyli maksymalna awaria projektowa
 
Barioncząstka elementarna (proton, neutron lub hiperon) o spinie połówkowym, oddziałująca silnie, zaliczana do fermionów. Bierze udział także w oddziaływaniach elektromagnetycznych i słabych. W pierwotnym prostym modelu kwarkowym barion zbudowany był z trzech kwarków.
 
Becquerel Antoine Henrizobacz Naukowcy
 
Betatronzobacz Akceleratory
 
Bewatronpotoczna nazwa synchrotronu protonowego.
 
Biblismiejscowość w Niemczech (Hesja), w pobliżu Wormacji; ok. 8 tys. mieszkańców; 2 elektrownie jądrowe o mocy 1 146 MWe i 1 300 MWe. (zobacz więcej: Inne elektrownie atomowe na Świecie)
 
Bilans energetycznyzestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu, a po stronie rozchodu sumę energii użytecznej i straconej; zgodnie z zasadą zachowania energii obie te sumy muszą być sobie równe, co wyraża równanie bilansu energetycznego.
 
Bohr Niels Henrikzobacz Naukowcy
 
Bohra promień atomuao, w modelu atomu Bohra promień orbity kołowej elektronu w stanie podstawowym atomu wodoru, obecnie traktowany jako pozaukładowa jednostka długości w skali atomowej, ao= h2/(2π µe2) = (5,2917715±0,0000081) x 10-11 m, gdzie h stała Plancka, µ masa zredukowana atomu, e ładunek elementarny
 
Bohra teoria atomuteoria sformułowana w 1913 roku przez przez Nielsa Bohra dla atomu wodoru, oparta na planetarnym modelu atomu E. Rutherforda, zakładającym istnienie dodatnio naładowanego jądra i krążącego wokół niego po orbicie kołowej elektronu, przy czym w celu usunięcia pewnych sprzeczności związanych z tym modelem - wykorzystująca ideę teorii kwantów M. Plancka. U podstaw teorii atomu Bohra leżą tzw. postulaty Bohra głoszące, że:
1) moment pędu elektronów, krążących wokół jądra może przyjmować tylko wartości, określone wzorem: L=n·h/2·π
2) emisja (lub absorpcja)promieniowania następuje wówczas, gdy atom przechodzi z jednego stanu stacjonarnego w drugi, energia tego promieniowania h·v = E2-E1, gdzie E1 i E2 - energie elektronu na odpowiednich orbitach
3) ruch elektronu w stanie stacjonarnym jest opisywany równaniami mechaniki klasycznej
Wielkim sukcesem teorii atomu Bohra było wyjaśnienie powstawania serii linii w widmach optycznych wodoru i pojedynczo zjonizowanego helu.
 
Bomba atomowabroń, wytwarzająca olbrzymie ilość energii w łańcuchowej reakcji rozszczepienia (bomba atomowa) lub reakcji syntezy jąder atomowych ( bomba wodorowa). Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu w jak najkrótszym czasie masy nadkrytycznej z pomocą konwencjonalnego materiału wybuchowego, działającego na masę podkrytyczną (zwykle rozdzieloną na kilka fragmentów). Bombę produkuje się z materiału wysokowzbogaconego izotopami rozszczepialnymi. (zobacz więcej: Broń)
 
Chadwick Sir Jameszobacz Naukowcy
 
CLORCentralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej-laboratorium, z siedzibą w Warszawie, powołane w 1957; nastawione jest na ochronę przed skutkami promieniowania jonizującego społeczeństwa i osób narażonych zawodowo; prowadzi monitoring skażeń żywności i środowiska; jest krajowym punktem ostrzegawczym o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i zdarzeniach radiacyjnych
 
Compton Arthur Hollyzobacz Naukowcy
 
Comptona zjawisko, rozpraszanie Comptonaodkryte i wyjaśnione przez A.H. Comptona w 1923 roku; rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego (gł. rentgenowskiego) na swobodnych elektronach; polega na tym, że w wyniku zderzenia pojedynczego fotonu z elektronem, część energii fotonu zostaje przekazana elektronowi, co powoduje zwiększenie się długości fali rozproszonego promieniowania i odrzut elektronu, elektron o duzej energii jonizuje atomy ośrodka; zjawisko Comptona jest jednym ze zjawisk, świadczących o nieciągłej (kwantowej, fotonowej) strukturze promieniowania; teorię zjawiska opracowali w 1929r. O. Klein i Y. Nishina; wykorzystywane jest do badania promieniowania jądrowego, struktur atomów i innych.
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy