Szukaj

niedziela, 19 sierpień 2018
Strona główna


Słownik


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


P

W glosariuszu znajduje się: 135 wpisów.
Strony: 1 2 3 4 5 6 »

WpisDefinicja
Paliwo jądrowemateriał rozszczepialny wykorzystywany do uzyskiwania energii w reaktorach jądrowych. Zawiera najczęściej wzbogacony uran (tj. uran charakteryzujący się większą od naturalnej względną zawartością izotopu U 235, mieszczącą się w granicach od kilku do 90%), w różnych formach fizyko-chemicznych: jako ciało stałe (tlenek, węglik, stop metaliczny, metal; w postaci prętów, pastylek itp.), w postaci ciekłej (jako roztwór siarczanu lub azotanu uranylu) lub jako gaz (sześciofluorek uranu). Drugim materiałem wykorzystywanym jako paliwo jądrowe jest izotop plutonu Pu 239. Szczegółowy rodzaj paliwa dopasowany jest do danego typu reaktora. W czasie umieszczenia paliwa jądrowego w reaktorze wzrasta w nim ilość produktów rozszczepienia i aktywacji, aż do poziomu wymuszającego wymianę danej porcji paliwa jądrowego. Paliwo jądrowe wydobyte z reaktora nazywa się wypalonym (jest to najbardziej radioaktywna postać paliwa jądrowego), po pewnym czasie poddaje się je procesowi oczyszczenia w celu ponownego wykorzystania.
 
Planck Max Karl Ernstzobacz Naukowcy
 
Plancka prawo promieniowaniaprawo opisujące emisję światła przez ciało doskonale czarne znajdujące się w danej temperaturze. Zgodnie z nim emisja (i absorpcja) światła odbywa się w porcjach (kwantach) o energii hv, gdzie h - stała Plancka, v - częstotliwość fali światła, a zależność zdolności emisyjnej E od częstotliwości fali v i temperatury T wyrażona jest wzorem (tzw. wzór Plancka):

gdzie c - prędkość światła, k - stała Boltzmanna. Prawo podał M. Planck w 1900. Wprowadzenie koncepcji porcjowanej (skwantowanej) emisji i absorpcji światła było ważnym impulsem w kierunku narodzin fizyki kwantowej. Prawo promieniowania Plancka jest szczególnym przypadkiem rozkładu Bosego-Einsteina.
 
Plancka stałakwant działania, h, fundamentalna stała fizyczna, kwant momentu pędu (lub działania), wielkość h = 6,62491ˇ10-34 Jˇs (często w pracach teoretycznych oraz jako jednostkę momentu pędu i spinu dla cząstek elementarnych, przez stalą Plancka rozumie się wielkość:

Istnienie nowej, fundamentalnej stałej przyrody h odkrył (1900) M. Planck badając zjawisko promieniowania ciała doskonale czarnego (prawo promieniowania Plancka). h wiąże ze sobą własności klasyczne i falowe materii za pomocą związków:

gdzie: E, p - energia i pęd cząstki. L, v - długość i częstotliwość jej fali. Względnie mała wartość h powoduje, że nie doświadczamy bezpośrednio falowych własności materii (zasada odpowiedniości).
 
PlutonIzotopy
Nazwa izotopu Okres Połowicznego zanikuTyp rozpadu
232Pu34 minalfa, w.e
233Pu  alfa, w.e
234Pu8,8 halfa, w.e
235Pu26 minalfa, w.e
236Pu2,9 latalfa
237Pu45 dnialfa
238Pu87,7 latalfa
239Pu2,4*104 latalfa
240Pu6537 latalfa
241Pu14,4 latbeta -
242Pu3.8*105 latalfa
243Pu6537 latalfa
244Pu8,2*107 latalfa, s. r.
245Pu10,5 hbeta -
246Pu10, 9 dnibeta -
Symbol: Pu
liczba atomowa: 94
masa atomowa: 244
temperatuta topnienia: 641 C
temperatura wrzenia: 3232 C
gęstość względna: 19,84
stopnie utlenienia: III, IV, V i VI
konfiguracja elektronowa: [Rn]5f67s2
pochodzenie nazwy: od planety Pluton
odkrycie pierwiastka: Glenn T. Seaborg, 1941
Właściwości: srebrzystobiały, promieniotwórczy metal
Produkt uboczny elektrowni jądrowych, a także główny składnik rozszczepieniowych bomb atomowych

Zobacz też: Broń - uran i pluton
 
Prawo rozpadu promieniotwórczegoŚrednia liczba dN atomów, które w bardzo krótkim czasie dt ulegają rozpadowi, czyli ubytek -dN atomów jest proporcjonalny do liczby atomów N danego pierwiastka w danej chwili i do czasu dt

-dN=λ·N·dt ,

gdzie λ to stała rozpadu
λ·N=A (aktywność)
 
Promieniotwórczość (radioaktywność)zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych - promieniotwórczością sztuczną.
 
Promieniowanie jądrowepromieniowanie elektromagnetyczne (g) lub korpuskularne (a, b, neutronowe, protonowe oraz emisje fragmentów rozproszenia jądrowego) emitowane przez jądra atomów podczas przemian promieniotwórczych.
 
Promieniowanie w środowisku człowiekaD - dawka roczna Źródła naturalne: promieniowanie kosmiczne: 0,3-0,5 D Nulkidy zawarte w skałach i glebie: 0,4-0,5 D Nuklidy promienitwórcze w organizmie: 0,2 Radon w budynkach: 0,6-0,8 D Źródła sztuczne: Badania rentgenowskie: 0,5 D Radioterapia: 0,01 D Energetyka i próbne wybuchy jądrowe: 0,01 D Telewizja: 0,08 D
 
ProtonCząstka elementarna, posiadająca jednostkowy ładunek dodatni, wchodząca w skład jądra atomowego. Ma masę 1,67*10-24 g (1836 razy więcej niż elektron), jest cząstką długowieczną ( średni czas życia = ~1025 lat, gdzie średni czas życia=czas połowicznego zaniku / ln2)
 
Przejście izomeryczneprzemiana jądrowa polegająca na emisji kwantu gamma bez zmiany liczby atomowej i liczby masowej.
 


Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


Glossary V1.5

Sponsor
Hosting w KEI.pl
Reklama
Copyright © 2001 - 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. Mambo. powered by www.webdeco.pl. Hosting w Kei.pl - serwery dedykowane, kolokacja, Kalendarz rajdowy